Casi 0,9 M€ para rehabilitar o exterior do Pazo de Quintáns en SanxenxoO Concello de Sanxenxo xa dispón do proxecto básico de execución para acometer a segunda fase do proxecto de recuperación e rehabilitación do Pazo de Quintáns. O custo da actuación que ascende a 849.761 euros inclúese dentro da subvención do Plan de Sustentabilidade Turística dos Fondos Next Generation. Mentres se esperan dous permisos sectoriais de Patrimonio e da Deputación, ultímanse os pregos para sacalo a licitación.

As actuacións incluídas neste proxecto consisten na recuperación dos espazos exteriores, o saneamento xeral do muro de peche, así como a recuperación dos ocos de paso nos muros interiores e a mellora da permeabilidade entre os diferentes espazos, patios e xardíns do pazo.

Nunha das parcelas proponse a execución dunha edificación consistente nun espazo multidisciplinar que estea adaptado para a organización de diferentes tipos de eventos puntuais tipo congresos, charlas, eventos ou outro tipo de actividade análoga. Desta maneira, ademais de mellorar a difusión e coñecemento do pazo, o seu conxunto e a súa contorna, búscase garantir un mantemento sustentable das devanditas instalacións.

O proxecto céntrase, en concreto, en sete actuacións en diferentes ámbitos.

Adecuación do camiño de acceso, creación do aparcadoiro e preparación do espazo de manobra de minibuses eléctricos para transporte de persoas e furgonetas de servizo na contorna do hórreo. A actuación consiste na execución dun pavimento empedrado, implantación de iluminación, delimitación de prazas de aparcadoiro e motorización do portalón anexo ao hórreo. Nas zonas non aproveitables, debido á xeometría do espazo destinado a aparcadoiro, proponse a creación dunha xardineira con vexetación arbustiva.

Rematarase o hórreo tanto interior como exteriormente co cambio das táboas que pechan os ocos laterais, actualmente en ladrillo, por táboas de madeira. A execución da carpintaría interior realizarase en aluminio e vidro, con partes practicables, para mellorar e garantir unha correcta ventilación interior. De igual maneira, dotarase das instalacións necesarias (auga e electricidade), de maneira que se poida utilizar como un almacén versátil, destinándose incluso puntualmente como pequeno espazo para un evento.

Realizarase o saneamento xeral do muro de pastas situado no linde Este de o recinto, mantendo a tipoloxía orixinaria.

Farase a limpeza e rexuntado da totalidade dos muros da contorna do Pazo, así como a apertura dos ocos que se atopan tapados na actualidade para mellorar o tránsito interior. De igual maneira, instalarase carpintaría de aceiro cortén de similares características á recentemente instalada na rehabilitación, para delimitar os diferentes espazos e xerar un conxunto homoxéneo.

Construirase un espazo versátil cunha capacidade de aproximadamente 228 persoas sentadas e 463 de pé onde poder desenvolver numerosos actos e eventos tanto culturais como sociais. O seu deseño permite ter unha conexión visual permanente entre o interior e exterior da contorna do Pazo.

Potenciarase o "parladoiro" mediante a instalación de iluminación que o realce. De igual maneira, prevese a instalación dunha pequena escaleira dotada de elementos de protección anti caídas para o acceso seguro ao mesmo.

Prevese o acondicionamento paisaxístico da contorna. Concretamente preténdese a recuperación do xardín botánico presente ao leste do Pazo, así como a recuperación do carácter hortícola de parte do patio de labranza, mantendo así parcialmente o seu uso preexistente. O acondicionamento do xardín botánico prevese mediante a execución de carreiros de grava delimitados por mirtos de porte mediano, coa debida iluminación tanto a nivel do chan como mediante balizas homoxéneas co conxunto.