Advirten aos concellos das limitacións dos fogos de artificio nos festexos


A Consellería do Medio Rural vén de enviar circulares aos concellos galegos para lembrarlles a prohibición do uso de fogos de artificio e pirotecnia en terreos forestais ou de influencia forestal naquelas áreas nas que o índice de risco de incendios sexa extremo. Así o recolle a Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Así, nas misivas remitidas aos consistorios, apélase primeiramente a ter en conta o índice de risco diario de incendio forestal (IRDI), que é a expresión numérica que traduce o estado da biomasa forestal e da meteoroloxía nun momento dado, de modo que se poidan prever as condicións de inicio e propagación dun incendio. O IRDI establece, para cada unha das épocas de perigo, o risco diario de ocorrencia de incendio forestal, cuxos niveis son baixo (1), moderado (2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5).

Así mesmo, apúntase ao que establece a Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais no seu artigo 37.1. En concreto, que en todos os terreos forestais e zonas de influencia forestal, durante a época de perigo alto, os artefactos que leven aparellado o uso do lume, así como a utilización de fogos de artificio, o lanzamento de globos e doutros artefactos pirotécnicos, que en todos os casos estean relacionados coa celebración de festas locais ou de arraigada tradición cultural, están suxeitos á autorización previa do respectivo concello, que incluirá as medidas específicas de seguridade e prevención axeitadas. O concello comunicará as autorizacións ao distrito forestal correspondente ao seu ámbito territorial con 48 de antelación como mínimo.

Nesa liña, no caso de que o índice de risco diario de incendio forestal sexa extremo, o concello non poderá autorizar a utilización de artefactos que leven aparellado o uso do lume, fogos de artificio, globos e artefactos pirotécnicos. Nos casos de que o índice de risco diario de incendio forestal sexa extremo o día da celebración, entenderanse revogadas as autorizacións emitidas con anterioridade.

Na misiva, apúntase que os lanzamentos de fogos de artificio ou artefactos pirotécnicos nos terreos forestais e nas zonas de influencia forestal só poderán ser realizados por persoal autorizado das empresas que figuren no rexistro sectorial desta actividade. Ademais, os fogos de artificio e artefactos pirotécnicos deberán empregar materiais ignífugos, ou ben ignifugados.