Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia


A Xunta vén de presentar a Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas de Galicia, que persegue consolidar os viños galegos nos mercados nacional e internacional e potenciar tanto a imaxe de marca e identidade como o turismo vinculado aos territorios onde se producen. Así se destacou no acto no que participaron o conselleiro do Medio Rural, José González, o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Cabarcos, e a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, no que estiveron acompañados de José Manuel Andrade, director da Fundación Juana de Vega, entidade colaboradora na elaboración de dita Estratexia.

A Estratexia artéllase e n46 medidas e 299 accións estruturadas en sete eixes. Así, no primeiro eixe relativo á cooperación, búscase incrementar a dimensión do sector vitivinícola e fomentar a colaboración entre as diferentes comarcas implicadas para afrontar os retos da internacionalización. Deste xeito,constituirase unha entidade na que participen os axentes das cinco denominacións de orixe do viño galegas, a Xunta e outros actores, especialmente do ámbito da investigación, dos mercados e da sostibilidade.

No segundo eixe, sobre a viticultura e á produción de uva, habilitarase un programa de mobilidade da terra, recuperación de superficies abandonadas e reestruturación parcelaria para asegurar a rendibilidade das explotacións, unha vez as denominacións de orixe identificaron máis de 10.000 hectáreas susceptibles de poñer en valor. A nivel normativo proponse a mellora da xestión das autorizacións de plantacións e para garantir a incorporación de novos viticultores, promoverase un plan de fomento do relevo xeracional, priorizando os candidatos con formación universitaria e formación profesional. Ademais, porase en marcha un sistema de seguimento dos custos de produción que contribúa a mellorar a profesionalización do sector. Mentres, para combater os efectos do cambio climático, a Estratexia contempla o impulso da produción ecolóxica e optimizar a xestión da auga, reducir o uso de fitosanitarios, introducir melloras tecnolóxicas e promover estudos de variedades resistentes a pragas e enfermidades.

No terceiro eixe para o fortalecemento da industria vitivinícola, contémplase impulsar proxectos de cooperación entre pequenas adegas priorizándoos nas axudas públicas e a habilitación de liñas dirixidas a facilitar o acceso ao crédito á industria vitivinícola con mecanismos como o préstamo vendima. No apartado da formación, incidirase na xestión empresarial e nos ámbitos da dixitalización, da cultura do dato e da industria 4.0, cun plan de formación continua para o persoal das adegas.En canto aos estudos universitarios, avaliarase establecer un Grao en viticultura e enoloxía e un curso de posgraointeruniversitario en xestión de empresas vitivinícolas. No relativo á formación profesional,preténdese impulsar os programas de FP dual. A Estratexia tamén aposta por incentivar procesos industriais máis sustentables e favorecer a súa valorización nos mercados cun programa para promover a inclusión das adegas galegas na certificación Wineries for ClimateProtection (WfCP) -primeira e única certificación específica para este sector en materia de sostibilidade ambiental- e cunha guía de fomento da sustentabilidade.

No marco do cuarto eixe da comercialización e mercados, proponse deseñar o mapa de posicionamento dos viños de Galicia nos distintos segmentos de mercado en función das tipoloxías de consumidores, diversificar o portfolio de viños das D.O.P. cara a tipoloxías comoos viños ecolóxicos ouecosostibles, equilibrar a presenza dos viños galegos nas distintas canles e desenvolver un foro continuado de coñecemento, debate e análise sobre a evolución, tendencias e retos que afronta a comercialización de viño.Para fomentar a transformación dixital, a Estratexia propón un Plan de conectividade e o impulso da dixitalización, unha campaña de lanzamento da marca Viños de Galicia nos mercados internacionais e un espazo dixital para o desenvolvemento e impulso da promoción e comercialización internacional dos nosos viños. Así mesmo, crearase a Oficina dixital de apoio á exportación e elaborarase un Plan de exportación anual que contemple actuacións como as misións internacionais ou encontros con distribuidores.

Ao abeiro do quinto eixe deorganización e funcionamento das D.O.P., prevese realizar un informe sobre a necesidade de introducir nas normativas das denominacións de orixe mecanismos de regulación de oferta plurianuais, mediante reservas individuais cuantitativas e/ou cualitativas de produción, que permita unha certa marxe de flexibilidade para compensar as variacións anuais da produción vitivinícola.Tamén se quere avaliar a posibilidade de distinguir dentro de cada D.O.P. unidades xeográficas menores con particularidades específicas e promovercontratos entre viticultores e adegas de maior duración temporal, asegurando unha repartición equilibrada do valor xerado entre os diferentes elos da cadea produtiva.

No sexto eixe relativo ao turismo e ao enoturismo, búscase eliminar as restricións á implantación de adegas e complexos enoturísticos en solos rústicos, incorporar novas categorías de aloxamentos turísticos vinculados ao enoturismo, realizar campañas de concienciación sobre as oportunidades deste negocio e crear liñas de axuda ao efecto. Ao tempo, reforzaranse as sinerxías entre o enoturismo e os recursos paisaxísticos e patrimoniais, estreitando os vínculos entre comida e viño, ademais de promoverunha rede de aldeas viñateiraspara fixar poboación e dinamizar a economía local. Así mesmo, mellorarase o funcionamento e coordinación das Rutas do Viño do Ribeiro, Monterrei, Valdeorras e Ribeira Sacra, solicitando a súa adhesión e certificación por parte de ACEVIN.

No eido da promoción, integrarase a oferta de enoturismo con eventos turísticos recoñecidos coma os entroidos das comarcas da Limia, Verín, Trives ou Viana ou a Festa da Istoria de Ribadavia, reforzarase a promoción de iniciativas de Turismo de Galicia como “Escenarios ao volante” ou “Paseando entre viñedos” e promoveranse estratexias de marketing dixital no enoturismo. Mentres, nocampo da formación, proponse reforzar a FPme os estudos universitarios conpropostas relacionados co enoturismo e coa cultura vitivinícola.

Por último, no sétimo eixe relacionado co patrimonio natural, cultural e a paisaxístico, proponse a redacción dun atlas das paisaxes vitivinícolas de Galicia, a realización dun inventario dos viñedos máis antigos para a súa protección e promoción e a posibilidade de catalogar as paisaxes máis características, entre outros aspectos.