Xa se pode ir sachar á horta a máis de 500 metros

Pouco a pouco vanse flexibilizando as condicións de confinamento. O Diario Oficial de Galicia (DOG) ven de publicar a orde da Consellería de Medio Rural pola que se suavizan as condicións para que os agricultores considerados de autoconsumo poidan realizar con maior facilidade os seus desprazamentos ás leiras nas que desenvolven a súa actividade.

A principal novidade do decreto consiste en que se elimina a anterior limitación de 500 metros para que as persoas que teñan cultivos ou viñedos considerados de autoconsumo, é dicir, con fins non comerciais, e polo tanto non desenvolvan unha actividade profesional agraria, poidan realizar os desprazamentos mínimos e imprescindibles para o mantemento e atención dos seus cultivos sempre dentro do termo municipalda súa residencia habitual. No caso de que a horta estea nun concello diferente ao da súa vivenda, permítese o desprazamento sen superar nunca os 5 quilómetros de distancia desde a casa. 

Porén, mantense a restrición de que non poderá haber máis de dúas persoas na finca, as cales deberán respectar en todo momento as distancias de seguridade e demais protocolos de prevención establecidos pola autoridade sanitaria. 

Así mesmo, no relativo á acreditación da necesidade de desprazamento, nas actividades agrarias consideradas de autoconsumo deberá realizarse coa presentación dunha declaración responsable que comprenda as fincas nas que leva a cabo os cultivos ou os coidados das viñas, incluíndo a identificación da parcela, así como o tipo de cultivos que realiza. 

No caso de tratarse de cultivos ecolóxicos, a declaración incluirá tamén que non se empregan tratamentos fitosanitarios e que, polo tanto, se carece do carné de aplicador/manipulador destes produtos. Porén, a persoa que si emprega este tipo de produtos poderá presentar tamén o carnécomo suplemento adicional a esta declaración responsable. 

Ademais, en dito documento, a persoa deberá declarar responsablemente que leva desprazándose de xeito habitual á finca en cuestión para a realización de actividades agrarias de autoconsumo polo menos durante o último ano. Neste senso, a Administración poderá realizar as oportunas comprobacións, controis e inspeccións para verificar o contido da declaración responsable. 

No caso dos agricultores e viticultores profesionais e os seus traballadores, poderán seguir efectuando os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención e mantemento dos cultivos e os viñedos. Ademais, poderán acreditar a súa condición de profesionais coa súa inscrición no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga)