Exames para os guías de turismo especializados en Galicia


A Xunta de Galicia celebra hoxe a primeira proba dos exames para a obtención da habilitación de guías de turismo especializados en Galicia. A convocatoria chega despois de ter aberto o pasado mes de maio o prazo para presentar a documentación correspondente, resultando máis de 260 as persoas admitidas para facer estas probas.

Este primeiro exame realizarase na Escola Galega de Administración Pública e consistirá nun cuestionario de preguntas tipo test sobre un temario referido á xeografía, historia e cultura galegas, así como a itinerarios e recursos turísticos na Comunidade ou sobre lexislación. Será unha proba eliminatoria que durará 90 minutos.

Os candidatos que aproben este exame, serán convocados en vindeiras datas para as seguintes probas, no caso de estar na obriga de facelas. De feito, os que optan a conseguir a súa habilitación por primeira vez poderán estar exentos da segunda proba –que consistirá nunha tradución galego-castelán e viceversa– se no momento de presentar a documentación para optar aos exames presentaron o certificado Celga 4 ou equivalente e, no caso de estranxeiros, copia do diploma de español de, como mínimo, nivel B2. Para a exención do terceiro exercicio deberan presentar a certificación expedida polo organismo competente nun nivel de coñecemento, como mínimo, ao nivel B2 dese idioma estranxeiro.

Os profesionais con habilitación en vigor como guías de turismo de Galicia que queiran ser habilitados para outros idiomas distintos aos que consten nela non terán que presentarse á proba de mañá e serán convocados nas próximas datas para superar as correspondentes probas do idioma para o que tivesen solicitado a ampliación.  A listaxe de persoas admitidas e excluídas para a primeira proba e os detalles da convocatoria están dispoñibles en www.turismo.gal, no taboleiro de anuncios da Axencia Turismo de Galicia, en Santiago de Compostela, e nos departamentos territoriais da Xunta de Galicia.

Con esta nova convocatoria de exames, a Consellería de Cultura e Turismo dá resposta ao seu compromiso, recollido na Estratexia de Turismo de Galicia 2020, de velar pola profesionalización no eido turístico e pola calidade na atención aos viaxeiros. As persoas que superen as probas uniranse aos máis de 700 profesionais que contan coa habilitación de guías de turismo especializados en turismo de Galicia.