Axudas aos productos ourensáns

A comisión executiva do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), presidida polo seu titular, Manuel Baltar, aprobou as bases reguladoras da convocatoria de concurso público para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2014.

O obxecto das bases é regular a tramitación e concesión, por parte do Inorde, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense ao longo deste ano.

Consideraranse accións de promoción todas aquelas que teñan como finalidade a difusión e posta en valor de produtos propios da provincia de Ourense dos ámbitos agrícola, gandeiro, forestal, mineiro ou artesanal que sexan característicos da provincia de Ourense ou dalgunha das súas comarcas ou municipios e cuxa produción non poida ser obxecto de deslocalización.


Poderán ser beneficiarios das subvencións os concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense. A contía máxima dispoñible para a concesión destas subvencións é de 70.000 euros, e ningún beneficiario poderá obter, ó abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a 12.000 €.