Axudas aos municipios turísticos

Turismo de Galicia convoca por primeira vez  axudas para os concellos declarados Municipios Turísticos orientadas a colaborar na contratación de persoal nas oficinas de turismo. Deste xeito, dáse cumprimento á Lei 7/2011, de 27 de outubro do Turismo de Galicia, que no seu artigo 29, determina que os municipios turísticos deben ser obxecto de atención preferente nas liñas e medidas de fomento económico establecidas pola Administración da Xunta de Galicia.

Co obxectivo de manter a calidade no servizo de información turística que se presta nos municipios coa devandita declaración, estimulase a contratación de persoal de xeito que se potencie a imaxe tanto dos Municipios Turísticos de Galicia como de toda a comunidade no exterior.

O orzamento destinado a esta orde de axudas é de 350.000 euros, cun máximo de 8.000 euros por entidade beneficiaria. Os requisitos do persoal contratado serán estar en posesión do título de Técnico Superior en Información e Comercialización Turística ou Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística; Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou Grao ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado.

Do mesmo xeito, será requisito indispensable que o concello conte coa declaración de Municipio Turístico galego regulada no Decreto 39/2001, do 1 de febreiro, de refundición en materia do Consello Galego de Turismo, declaración de Municipio Turístico galego e declaración de Festas de Interese Turístico.                                             

A forma de presentación de solicitudes será por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. O prazo de presentacións permanece aberto ata o 30 de agosto de 2013.

Na actualidade, un total de 42 concellos galegos contan coa declaración de Municipio Turístico, 12 deles están na Coruña; 10 en Lugo; 9 en Ourense e 11 en Pontevedra.