Sancións mínimas de Medio Rural aos viticulturas de Rías Baixas polo excedente da campaña 2009

Tras recibir as denuncias por parte do CRDO Rías Baixas, Medio Rural tivo que tramitar 62 expedientes a outros tantos viticultores polo excedente da campaña de 2009. Deles, 58 están recibindo as notificacións de infracción estes días, quedando eximidos 4 tras ser aceptadas as súas alegacións. Coa aplicación do criterio de proporcionalidade respecto á infracción cometida, un terzo das sancións quedou fixado por baixo dos cen euros e a media das multas impostas sitúase en torno aos douscentos euros. A sanción económica máis alta foi de 1.099 euros e a mínima quedou en 52 euros.

De acordo coa Lei 24/2003, da viña e do viño, tales prácticas están tipificadas como infraccións graves, ao ter incumprido o regulamento da devandita D.O. acadando rendementos superiores aos límites establecidos para dita campaña. A multa nestes casos, consonte a dita lei, está comprendida entre os 2.001 e os 30.000 euros.

Sen embargo, e para graduar a sanción á infracción cometida, e sobre todo á contía do beneficio obtido, a propia Lei faculta á Consellería, no seu artigo 44.2, a minorar de xeito motivado a multa imposta, especialmente cando non existan circunstancias agravantes, senón máis ben atenuantes (ao non haber reincidencia) e tendo en conta o volume de produción. Ademais, neste caso apréciase polo instrutor do expediente que a sanción proposta resulta excesivamente onerosa para o sector implicado.